Regulamin

Regulamin Into the Abyss Festival 2019

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających
  na terenie festiwalu Into the Abyss – edycja 2019 r., zwanego dalej „Wydarzeniem”,
  organizowanego przez Tomasza Ochaba, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
  Tomasz Ochab Knock Out Productions, pod adresem: ul. Józefa Chełmońskiego 130L lok. 11,
  31-340 Kraków, NIP 6772280971, REGON 120675989, adres poczty elektronicznej:
  info@knockoutprod.net, zwanego dalej „Organizatorem”,
 2. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, przebywają, powołane przez Organizatora,
  służby porządkowe lub ochroniarskie, (w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia),
  którzy mają za zadanie dbać o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Wydarzenia,
  zwani dalej „Służbą porządkową lub ochroniarską”.
 3. Członkowie Służby porządkowej lub ochroniarskiej obowiązani są do noszenia w widocznym
  miejscu identyfikatora, który zawiera następujące informacje: nazwę wystawcy, numer
  identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
 4. Prawo wstępu na Wydarzenie mają osoby posiadające jeden z następujących dokumentów:
  a) ważny bilet wstępu, wydany przez Organizatora,
  b) zaproszenie dla gościa, wydane przez Organizatora,
  c) identyfikator wydany przez Organizatora.
  Przy wejściu na Wydarzenie, ww. dokumenty mogą podlegać wymianie na identyfikatory,
  wydane przez prowadzącego Organizatora, mające postać opasek na rękę lub inną.
 5. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument
  potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe
  zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką,
  dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający
  tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.
 6. Służby porządkowe lub ochroniarskie podczas sprzedaży biletów wstępu na Wydarzenie oraz
  przy wejściu na Wydarzenie, mogą zażądać od osoby wchodzącej na teren Wydarzenia lub
  dokonującej zakupu biletu, okazania dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.
 7. Osoby, które w dniu Wydarzenia mają ukończone 13 lat (ale nie mają ukończone 18 lat) mogą
  wejść na koncert za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Wzór zgody znajduje się
  TUTAJ https://sklep.knockoutprod.net/public/Zgoda-powyzej-13-roku-zycia.pdf Osoby, które
  w dniu koncert nie mają ukończonych 13 lat mogą wejść na koncert wyłącznie pod opieką
  osoby dorosłej wskazanej przez rodziców/opiekunów prawnych i za ich pisemną zgodą. Wzór
  zgody znajduje się TUTAJ https://sklep.knockoutprod.net/public/Zgoda-do-13-roku-zycia.pdf
 8. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający
  bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu i
  regulaminu terenu, na którym odbywa się Wydarzenie.
 9. Służby porządkowe lub ochroniarskie są uprawnione do:
  a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestnictwa w Wydarzeniu, a w przypadku
  stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób uczestniczących w Wydarzeniu, w
przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na
terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się
Wydarzenie, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia
terenu, na którym odbywa się Wydarzenie,
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów
zabronionych.

 1. Czynności podejmowane przez Służby porządkowe lub ochroniarskie, powinny być
  wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr
  osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 2. Użycie środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowanie tego użycia przez służby
  porządkowe lub ochroniarskie, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24
  maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
 3. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie zabrania się:
  a) wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
  wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów
  alkoholowych (za wyjątkiem zakupionych u Organizatora), środków odurzających lub
  substancji psychotropowych, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha, petard,
  świec dymnych, laserów, wskaźników laserowych oraz przedmiotów, które mogłyby być
  wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych, wszelkich opakowań szklanych,
  metalowych oraz plastikowych oraz wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu,
  b) wnoszenia i posiadania sprzętu nagrywającego audio i video oraz sprzętu
  fotograficznego, a także wykonywania fotografii, nagrywania dźwięku i filmowania,
  c) prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej
  zarobkowej,
  d) wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczonych jako „Zakaz Wstępu” (np:
  pomieszczeń służbowych, elementów konstrukcji sceny, pomieszczeń dla artystów, itp.),
  e) palenia tytoniu i papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących,
  f) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
  g) rzucania jakimikolwiek przedmiotami.
 4. Służby porządkowe lub ochroniarskie są uprawnione do:
  1) odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz uczestniczenia w nim:

a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub
zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez
masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania
kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został
wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 9 Regulaminu.
c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub
substancje psychotropowe, lub inne wyroby, napoje, środki lub substancje, których posiadanie,
zgodnie z Regulaminem jest zabronione,
e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie
dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
f) osobom nie posiadającym dokumentu lub identyfikatora określonego w pkt 4, 5 lub 6
Regulaminu,
2) usunięcia z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, osób o których mowa w ust. 1),
3) usunięcia z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, osób, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu,
na którym odbywa się Wydarzenie.

 1. Wszystkie osoby, które uczestniczą w Wydarzeniu, zobowiązane są stosować się do poleceń
  służb porządkowych lub ochroniarskich. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może
  wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami
  prawa.
 2. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, mogą być używane światła stroboskopowe, a
  wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków,
  mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są
  kobiety w ciąży.
 3. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu,
  pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu
  imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.
 4. Bilet wstępu na koncert jest jednorazowy i po opuszczeniu miejsca koncertu traci ważność, z
  wyjątkiem opasek potwierdzających posiadania karnetu dwudniowego.
 5. Uszkodzenie opaski potwierdzającej posiadania karnetu dwudniowego uniemożliwi wejście
  na teren festiwalu.
  Regulamin jest dostępny:
  a) na stronie internetowej www.intotheabyss.pl

b) przy wejściu na Wydarzenie.